Звездни схеми

Така както Слънчевият знак дава достатъчна най-обща представа за личността, така звездната схема в момента на раждане дава насоката на развитие на личностите, родени в определен кратък отрязък от време. Персонализацията, навлизането в детайлите на определен хороскоп, който илюстрира личността, е по-еднозначно, след като е очертана основната насока. Дефинирани са 7 основни схеми:

Разпръсната /петно/ - планетите са разпределени сравнително равномерно в максималния брой знаци, няма съвпади. Схемата говори за личност с разностранни интереси, която при негативна изява се разпилява в много посоки, но при положителна е в състояние да създаде ред от хаоса.

Връзка /пакет/ -планетите са концентрирани в няколко последователни знака. Това е най-рядко срещаната схема. При благоприятна изява на тая схема, личността е амбициозна, с насочени интереси и винаги е в състояние от почти нищо да изгради и постигне много в различни области. При лоша изява личността е блокирана, с ограничени представи.

Локомотив - планетите са подредени сравнително равномерно, но оставят един празен интервал от 3 знака.Това е най-често срещаната схема. Тази конфигурация носи практичност, целеустременост, но е важен локомотивът /водещата планета по посока на часовниковата стрелка/, т.е. двигателят на развитието на индивида. В негативна изява схемата дава задвижване от външни фактори и необходимост от подтик за всяка дейност.

Купа - всички планети са в едната половина на хороскопа - дава сдържаност, субективност и самодоволство. Незаетите от планети домове и знаци представляват житейските области, които са провокации за индивида.

В зависисимост от разположението на планетите се отделят 4 подмодела схеми, които подчертават някои качества:

 • дневна купа - амбициозност, контактност, много познати и малко приятели
 • нощна купа - самотност, затвореност, срамежливост и необикновен духовен живот
 • източна купа - индивидуализъм, артистичност d/западна купа - общителност, като самоутвърждаването представлява предизвикателство.
 • ведро /кофа, ветрило/ - планетите са разположени в едната половина на схемата и само една е срещу тях, оформяща дръжката на ветрилото. Това са целенасочени личности, като единичната планета сочи същността, причината или следствието на целта. В едни случаи тая планета се явява отдушник на енергиите на останалите, а в други - генератор, източник на импулс за задействане на енергиите на останалите планети./фиг.5/
 • Люлка - моделът е сред най-често срещаните - една група от планети е в опозиция на другите, като между планетите има два или повече празни знака от двете страни. Тоя модел говори за личностите, които са склонни всичко да разглеждат от две страни, търсят баланс, но са склонни да се поддават на колебания и вътрешни конфликти във всяка ситуация.
 • Наклон /триножник/ - рядко се среща /но при гениите е сравнително често срещан/ и трудно се разграничава. Планетите са грирани по около три във знаци от различните елементи и оформят голям тригон. Тази схема подсказва за индивидуализъм и огромна енергия в различни области, но най-вече че това е личност, която ще намери собствено място в живота.

 

Специфики:

Липса на елемент или доминанта в елемент Липсата или доминанта в някоя от стихиите насочва вниманието към определени качества, черти на характера, темперамента и здравето, по които в тоя живот има какво да се поработи. Крайностите винаги отдалечават от равновесието и хармонията и в случая астрологията доста еднозначно посочва недостатъци или дори предимства, които ако прехвърлят нормалните граници, се превръщат в недостатъци. Доминантата в определени качества, които изразяват някоя стихия, се явява антипод на отсъствието, което изисква толкова работа в определена насока, колкото и придобиването на съответните качества.

 • огън - отсъствието на планета в огнен знак подсказва за отсъствие на ентусиазъм у личността или такъв може да бъде провокиран не от дръзновение или желание за развитие, а по-скоро от практична мотивация за успех в някаква област.
 • земя - ако отсъства тоя елемент, личността е твърде далече от реалността и практичността, което в краен вариант може да я превърне във вечно търсеща и искаща, но незнаеща какво и не откриваща търсеното....При хората на изкуството това изключение се среща често.
 • въздух - отсъствието или струпване на планети в тоя елемент подсказва за специфичен начин на себеизразяване, на общуване с другите и на субективност.
 • вода - акцентът в тая стихия подсказва за специфика в израза на чувства и емоции. Може да отсъства напълно общоприетата чувствителност или да намира друг израз или да е налице пълен контрол над емоциите, което се явява висша изява на стихията.


Липса или доминанта на качество Рядко се срещат хороскопи, в които да има пълно отсъствие на дадено качество, но точно те са много позателни. Често има доминанта и тя очертава важни неща за личността.

 • кардинални знаци - в тоя случай вниманието се насочва към инициативата, пионерския дух, към амбицията, действието, поемането на отговорност.
 • неподвижни знаци - стабилността, надеждността, устойчивото развитие, което да създаде здрава основа за израстването на личността може или да отсъстват или да бъдат изведени в крайност, която да пречи на многостранното и пълно израстване на личността.
 • подвижни знаци - акцентът в случая е върху адаптивността, променливостта, или пък върху прекомерната зависимост от другите, като липсва собствен път на развитие.

 

Липса на аспект

 • съвпади - отсъствието на такива аспекти говори или за многостранно ориентирана личност или пък за прекалено разпиляваща енергията си, което се обръща срещу нея при постигането на каквато и да е било цел.
 • тригони/секстили/ - неблагоприятните аспекти карат личността да се изявява и да израства, а благоприятните /тригони и секстили/ и дават шансове и възможности. Ако такива липсват, личността лесно може да се предаде в житейските борби или да открие уникален начин за себеутвърждаване.
 • квадратури - нищо не създава напрежение, не представлява предизвикателство, което да подтиква личността към развитие и справяне с различни житейски проблеми. Ако статуквото се промени, това са личности, които са с малко шансове да се справят успешно с провокациитте на съдбата.
 • опозиции -няма необходимост от контакти с другите и пълно отсъствие на съзнателност и морал в отговор на изисквания на обществото.Проблемът се тушира при достатъчно квадратури, които да изправят индивида поне срещу себе си ако не срещу другите.
 • куинконси - отсъствие на способности за приспособяване или компромиси

 

Конфигурации

 

 • голям кръст - четири квадратури и две опозиции - изключителна активност, насочена към съответните житейски сфери, аналогии на планетите и домовете.
 • кардинален -дава голяма инициативност и продуктивност, но те са ефективни, ако се намира и начин за релаксация след претоварване. В противен случай - “много шум за нищо”.
 • неподвижен - дава усърдие и последователност при решаване на проблемите, но е необходим и импулс от кардинален или подвижен знак.
 • подвижен - предизвикателството в тая конфигурация идва от поставяне на проблемите от външни сили, като при това решаването им също най-често не е в ръцете на личността - тя трябва да се справя със собствената си нерешителност, като единствен съюзник се явява дипломатичността и способността да се правят необходими отстъпки.
 • Т-квадрат - конфигурация на две квадратури и една опозиция, като планетата, която прави квадратурите е доминираща - показва в кой дом, знак и през чия призма ще се прояви енергията на планетите в опозиция, които всъщност си взаимодействат по-силно....
 • кардинален - дава бързина и сила в критична ситуация и възможност за проява на едно по-висше ниво на планетата, която прави квадратурите.
 • неподвижен - предполага обмисляне, преди да се предприеме конкретно действие по аналогиите на планетата в квадратури.
 • подвижен - тук присъства нерешителност и развитието на конкретната ситуация е повече в зависимост от влиянието на планетите в опозиция.
 • стелиум - три или повече планети в съвпад - много силна констилация, която дава чувство за собствена значимост в зависимост от дом и знак, в който попада, както и концентрира вниманието на личността за цял живот в тая насока. Правенето на компромиси ще представлява провокация цял живот.
 • голям тригон - три планети в тригони помежду си. По правило са в знаци от един и същ елемент, което поднася наготово благоприятни възможности, и стремително разрешаване на различни ситуации, но недостатъкът на тази конфигурация е че тя се нуждае от напрежението на квадратура или опозиция за да се задейства.
 • огнен - дава активност, ентусиазъм, високо самочувствие. -земен -упоритост, издържливост, широк мащаб на мислене.
 • въздушен - менталност, индивидуализъм, контактност
 • воден - инстинктивност, чувствителност, липса на задръжки в каква да е насока...
 • хвърчило - голям тригон, като се включва и четвърта планета, в опозиция на една от планетите в тригона.Активирана, опозицията дава възможност на тригоните и секстилите да се проявяват.
 • голям секстил /Давидова звезда/ - много рядка конфигурация от шест секстила, която дава големи възможности, както и голямо разпиляване на енергията.
 • йод - две планети в секстил в куинконс с трета /третата се нарича още и Божия пръст/ - планета в куинконс при активиране провокира планетите в секстил да се проявяват.
 • бумеранг - това е конфигурацията йод, но планетата в куинконс е в опозиция на четвърта и в случая проблемите се решават чрез планетите в опозиция, а не чрез планетите в секстил.
 • мистичен правоъгълник - два тригона, два секстила и две опозиции- рядко срещна конфигурация, която дава възможности, но има съществен недостатък, че е в състояние да подчини всичко друго в картата на себе си.