Прогностика

В астрологията съществуват различни методи за
прогностична работа, които могат да бъдат обединени в
три системи.

I. Мунданна астрология.

Тя се използва за предсказателна дейност, свързана с
големи маси от хора или държави. Появява се още с
появата на астрологията и до сега не е загубила
значението си за глобални събития, малко зависещи от
волята и поведението на хората. Базира се на аспекти
между транзитите, на положение на планетите в различни
знаци, на ингресии, лунации и др.

II. Статични системи.

Появяват се когато астролозите в древността започват
да оценяват ролята на личността в живота. Използват се
за значителни събития в живота на хората - войни,
болести и др. или при раждане на видни личности. Те се
базират на хорарни карти /индивидът задава въпрос и
получената карта отговаря/; самостоятелни карти за
планетни възвръщания или специални аспекти между някои
планети и др.

III. Динамични системи

Те се появяват най-късно във времето и се изграждат
върху индивидуалната астрологична карта. Основната
предпоставка за появяването им е разбирането за ролята
на свободната воля на човек. При тях се отчита
движението на планетите по отношение на радикса на
личността. Динамичните системи могат да се обединят в
две по-големи групи:

В едната група системите отчитат непосредственото
влияние на реално движещите се планети. Такива са
например революциите и транзитите.

Транзитите са най-използваната техника, при която се
приема че в радикса са заложени енергиите и събитията,
които ще се проявяват основно в житейския път на
личността и задействането им от транзитиращите планети
ще провокира събитийност, която е необходима на човек
за осъзнаването му. Но енергиите на транзитиращите
планети се явяват на практика различни от рождените
енергии на същите планети и човек може да остане
безчувствен към тяхното влияние. Доколкото в даден
момент положението на една планета е еднакво за всички
хора, влиянието и не е достатъчно персонализирано за
отделния индивид.

Революциите или възвръщанията са заемане на определено
положение от транзитираща планета, което точно
съответствува на рождената позиция на същата планета.
Разликата във възвръщанията, използвани в статичната
предсказателна астрология и тия при динамичната се
състои в това, че при вторите имаме обвързване на
енергиите и събитийността за конкретната личност с
радикса. Прогностиката в случая се подчинява на
основното правило, че нищо не се случва, ако не е
заложено в радикса.

- Във втората група влизат системи, при които се
използват условни единици, отразяващи движението на
планетите. Такива са дирекциите, прогресиите,
планетните дъги.

При използване на планетните дъги рождената карта се
завърта по движението на една планета или светило.
Градусите, на които се придвижват планетите в картата
на планетната дъга, се определят от картата на
вторичната прогресия, определена на принципа
градус-година. Аспектите между планетите в двете карти
са еднакви, променят се аспектите между планетите от
картата на планетната дъга и радикса. При работа с
планетни дъги по правило се интерпретират само съвпади
и напрегнати аспекти.

Прогресиите се изчисляват като се полага ден-година.
Те са по-персонални от транзитите и се интерпретират в
зависимост от промяната за знака, посоката на
движение, аспектите между прогресивните планети, както
и аспектите с радикалните планети или точки. На тая
база съществуват два вида прогресии- първият е
несвързан с радикалната карта и втори- свързан с
радикса. При първите прогресии имаме качествено нови
модели на поведение, чувства и желания, докато при
втория вид са възможни компромиси, свързани със
заложеното у индивида в момента на раждане.

Дирекциите биват няколко вида. Най-лесни за
използване, но и най-неточни са символичните дирекции.
При тях всяка планета или радикална точка се премества
в зодиака на толкова градуса за колкото години напред
искаме да изчислим директивната карта. На практика
картата на тоя вариант на символичната дирекция е
еднаква с картата на планетната дъга на Слънцето.Друг
вариант на символичните дирекции е директирането на
планетите и точките от радикса на принципа
градус-година до точни аспекти с радикалните планети и
точки.Трети вариант на тия дирекции се явява
комбинацията от първите два.

Друг вид дирекции са първичните или примарните, които
се базират на завъртането на Земята около оста и за 24
часа.При тях в зависимост от географската ширина на
раждане се изчислява нарастването на сидералното време
за година,което е приблизително 4 минути;изчислява се
ново звездно време, в зависимост от годините, за които
търсим дирекциите; преизчислява се нова домификация и
след това се директират планетите в същото
пропорционално положение, каквото са имали в
съответните домове на радикса.В дирекционния хороскоп
имаме нови аспекти, които се интерпретират.